Yuxarı səviyyə

Yuxarı səviyyəyə aid sözlər, qrammatika və heroqliflər bu bölmədə paylaşılır.

Advertisements