..ます/ ..ません Fel

49b2f36a34e9e1e1417ac1c33cd41e13Qrammatika ..ます/ ..ません

Isimlərin,əvəzliklərin və sifətlərin sonunun nəzakətli formada です(ismi xəbər) ilə bitdiyini artıq öyrəndik.İndi isə fellərin sonluğunun nə ilə bitdiyini öyrənək.Əgər biz, hərəkətdən bəhs ediriksə mütləq hərəkətin sonu nəzakətli formada ます ilə bitəcək.


Feli xəbərimiz fel+ます ilə düzəlir. Məsələn :

 • 私は毎日勉強します(わたしは まいにち べんきょうします)– Mən, hərgün oxuyuram.

tumblr_static_hamtarobijouYapon dilində iki zaman forması var : indiki və keçmiş zaman forması. İndiki zaman da zaman zərflikləri olduğu zaman gələcəyi bildirir. ます-nu biz, adət hanını almış və gündəlik hərəkətlərimizi bildirdiyimiz zaman işlədirik. İndi isə feli həm təsdiqdə, həm də inkar formada indiki və keçmiş zamanda işlədək.

 • indiki zamanda (təsdiq) : Fel+ます
 • indiki zamanda (inkar) : Fel+ません
 • keçmiş zamanda (təsdiq) : Fel+ました
 • keçmiş zamanda (inkar) : Fel+ませんでした

Məsələn :

 1. 起きます(おきます)-yuxudan oyanıram
 2. 起きません(おきません)-yuxudan oyanmıram
 3. 起きました(おきました)-yuxudan oyandım
 4. 起きませんでした(おきませんでした)- yuxudan oyanmadım

İndi isə cümlədə işlədək :

 • 毎朝6時に起きます(まいあさ ろくじに おきますHər səhər 6-da oyanıram.

Sual forması düzəltmək üçün sadəcə cümlənin sonuna か əlavə edirik. Məsələn :

 • あなたは毎晩勉強しますか(あなたは まいばん べんきょうしますか)Sən hər axşam oxuyursan 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s